Historia KŁ „Moczary” w Szczecinie

Na początku lat 50-tych spośród polujących myśliwych między innymi w „Szczecińskim Towarzystwie Łowieckim” zawiązała się dwunastoosobowa tzw. grupa inicjatywna w składzie: Tadeusz Wójcik, Czesław Matyjaszkiewicz, Walenty Matyjaszkiewicz,
Sylwester Nowicki, Arkadiusz Pilewski, Jerzy Kisielnicki, Jan Odorowski, Romuald Rejchert, Adam Osuch, Busz, Podlewski, Derenowski, która postawiła sobie za cel założenie nowego koła.

Inicjatorzy powołania nowego koła wybrali pierwszy zarząd w składzie:
Jan Odorowski – prezes
Romuald Rejchert – łowczy
Jerzy Kisielnicki – skarbnik
Tadeusz Wójcik – sekretarz

Nowe Kolo Łowieckie nr. 5 w Szczecinie, w dniu 04.10.1954r. otrzymało w dzierżawę dwa obwody. Przyznanie obwodów łowieckich w dniu 04.10.1954 r. przyjęto za faktyczną datę powstania Koła, mimo wcześniejszej działalności łowieckiej skupionych w nim członków założycieli.
Lata 50-te to początek tworzenia gospodarki na dzierżawionych obwodach, pierwsze zorganizowane wyjazdy na polowania zbiorowe głównie dziki i zające, ciężarowymi samochodami marki Lublin. Wyjazdy indywidualne na polowania należały wówczas do rzadkości. Pozyskanie zwierzyny grubej było niewielkie. W 1955 r. w całym województwie pozyskano tylko 44 jelenie w tym 11 byków, 114 saren oraz 936 dzików i 5656 zajęcy.
W dniu 22.02.1960 r. w związku z podjętą akcją uregulowań prawnych Koło łowieckie Nr 5 przyjęło nazwę “Moczary”. W tym samym czasie nastąpiło zatwierdzenie statutu Koła przez Wojewódzką Radę Łowiecką. Natomiast w dniu 02.03.1960 r. Koło Łowieckie “Moczary” zostaje wpisane na str. 7 do Rejestru Kół Łowieckich Prezydium MRN w Szczecinie.
Było to równoznaczne dzisiejszego nabyciem osobowości prawnej.

Nazwa „Moczary”

Nazwę „MOCZARY”  Koło Łowieckie nr. 5 przyjęło w dniu 22. lutego 1960 roku od charakterystyki obwodu 115, który jest atrakcyjną przyrodniczo doliną, okoloną rzekami: Iną, Odrą i Krępą. Cały obszar obwodu poprzecinany jest kanałami melioracyjnymi i licznymi zbiornikami potorfowymi. Specyficzny charakter nadają temu obszarowi wahania poziomu wody i tworzenie się okresowych rozlewisk.

Obecnie Koło Łowieckie “Moczary” prowadzi gospodarkę na trzech obwodach o numerach: 34, 57 i 115
o łącznej powierzchni ok. 17 000 ha.